O RhD Positive (O+) रक्तगट असलेल्या दात्याची यादी.

अ.क्र. रक्तदात्याचे संपूर्ण नावं गाव / शहर मोबाईल क्रमांक रक्त गट यापूर्वी रक्तदान केले ?
1 Vinod R. Ingle Washim 9881935396 O+ Yes
2 Ravndra Balabhau Tayade Akola 9405076170 O+ Yes
3 Pravin Mahadevrao Tirkar Murtijapur 9822746838 O+ Yes
4 PRAFULL RAMESH INGLE AKOLA 7744875808 O+ Yes
5 तुषार सुरेश वानखडे कौलखेड,अकोला 9730097318 O+ Yes
6 सागर शांताराम अवचार देगाव,अकोला 9890226823 O+ Yes