O RhD Positive (O+) रक्तगट असलेल्या दात्याची यादी.

अ.क्र. रक्तदात्याचे संपूर्ण नावं गाव / शहर मोबाईल क्रमांक रक्त गट यापूर्वी रक्तदान केले ?
1 Vinod R. Ingle Washim 9881935396 O+ Yes
2 SATISH BIHADE TELHARA 9623470227 O+ No
3 Sanjay khadse Akola 9960090889 O+ Yes
4 Ravndra Balabhau Tayade Akola 9405076170 O+ Yes
5 Pravin suryabhan jumle lakhonda bk ८३९०९५६६९६ O+ Yes
6 Pravin Mahadevrao Tirkar Murtijapur 9822746838 O+ Yes
7 PRAFULL RAMESH INGLE AKOLA 7744875808 O+ Yes
8 तुषार सुरेश वानखडे कौलखेड,अकोला 9730097318 O+ Yes
9 सागर शांताराम अवचार देगाव,अकोला 9890226823 O+ Yes