B RhD Negative (B-) रक्तगट असलेल्या दात्याची यादी.

अ.क्र. रक्तदात्याचे संपूर्ण नावं गाव / शहर मोबाईल क्रमांक रक्त गट यापूर्वी रक्तदान केले ?
1 AMIT RAMESH DHAGE AKOLA 9657678461 B- Yes