A RhD Positive (A+) रक्तगट असलेल्या दात्याची यादी.

अ.क्र. रक्तदात्याचे संपूर्ण नावं गाव / शहर मोबाईल क्रमांक रक्त गट यापूर्वी रक्तदान केले ?
1 vishal gautam ingole rwc colony,akola 8623897862 A+ Yes
2 Trushal Namdeorao Gite Akola 7276408516 A+ Yes
3 Rajratna Gawande Tukaram Chowk Akola 9822998006 A+ Yes
4 dattatray akola 8888566077 A+ Yes
5 AKSHAY SHIVRAM KILLEKAR BALAPUR 8623091270 A+ No
6 ABHIJEET DHAMOLE AKOLA 8007297347 A+ Yes
7 राजेश रघुनाथ सुरडकर कौलखेड, अकोला 8805231377 A+ Yes
8 राहुल गौतम इंगोले कौलखेड, अकोला 8237131481 A+ Yes